Đóng

Dự án

Tin tức

GIEO NHÀ GẶT NHÀ là một quỹ vì người nghèo huy động đóng góp tự nguyện từ xã hội để chuyển đến người nghèo tại Việt Nam mục đích xây nhà cho người nghèo, hỗ trợ sinh kế thoát nghèo, hỗ trợ khắc phục sau thiên tai, hỗ trợ người nghèo ăn tết, hỗ trợ giáo dục… nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người nghèo kém may mắn có ý chí vươn lên.