Căn nhà thứ 2 – Gieo Nhà Gặt Nhà 2019

quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2019 đã trao căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam. Gia đình ông Lương Văn Bình – Xã Đại Sơn- Huyện Đại...

12/12/2019 Quản Trị